Klachtenregeling

Endit streeft ernaar werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat je niet tevreden bent over de onze dienstverlening. Ben je ontevreden of heb je een klacht? Dit kun je kenbaar maken bij jouw Loopbaanprofessional of onze Business Support. De klacht wordt geregistreerd. Business Support zal zorgen dat de klacht opgepakt wordt door de verantwoordelijke.

De klacht kan ook schriftelijk ingediend worden. Vermeldt duidelijk jouw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en jouw werkgever.
Hieronder vind je de contactgegevens voor het indienen van jouw klacht.
Schriftelijk kan de klacht verstuurd worden:

Endit
T.a.v. Klachtadministratie
Het Rietveld 57 D
7321 CT Apeldoorn
Of per e-mail: [email protected]

De Klachtenregeling van endit bestaat uit 4 artikelen:

Artikel 1

1. Een klacht in de zin van deze regeling is iedere uiting van ontevredenheid met betrekking tot een behandeling, bejegening, product of dienstverlening die door de betrokken klant of relatie van endit als onjuist wordt ervaren.
Uw schriftelijke klacht richt je aan:

Endit
T.a.v. Klachtadministratie
Het Rietveld 57 D
7321 CT Apeldoorn

Of per e-mail: [email protected]
Vermeld op de envelop, brief en onderwerpregel van e-mail duidelijk ‘KLACHT’.

2. Niet als klacht in het kader van deze regeling wordt beschouwd de uiting
van ontevredenheid die moet worden aangemerkt als:

  • Bezwaar- of beroepschrift als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  • Klacht bij de Nationale Ombudsman en dientengevolge op een specifieke wijze
    moet worden behandeld.

Artikel 2

1. Endit zendt binnen één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan
de indiener. De ontvangstbevestiging bevat een opgave van de termijn binnen welke op
de klacht zal worden gereageerd.

2. De indiener van een klacht wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de op de zaak betrekking hebbende stukken in te zien. Op zwaarwegende gronden kan het management van endit beslissen van het geven van inzage af te zien.

3. De indiener van de klacht wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld zijn klacht mondeling toe te lichten.
4. Bij de behandeling van de klacht streeft endit binnen de kaders van de geldende regelgeving en binnen de grenzen van wat van haar in redelijkheid kan worden verlangd, naar een oplossing van het aan de orde gestelde probleem. Het belang van de klant zal hierbij voorop staan.

5. Endit zendt de indiener binnen vier weken na ontvangst van de klacht haar schriftelijke reactie op de klacht. Deze termijn kan één keer met ten hoogste vier weken worden verlengd, indien daarvan binnen vier weken na ontvangst van de klacht onder opgaaf van redenen aan de indiener van de klacht schriftelijk mededeling wordt gedaan.

6. De schriftelijke reactie op de klacht wordt getekend door de Teammanager van endit, of bij diens verlet of ontstentenis, door diens plaatsvervanger.

Artikel 3

Als de indiener niet tevreden is over de klachtafhandeling door de klachtbehandelaar, kan hij zich binnen vier weken na dagtekening van de klachtafhandelingsbrief, schriftelijk met reden omkleed, wenden tot de directie van Zorg van de Zaak.

Jouw schriftelijke klacht kun je sturen via e-mail: [email protected] o.v.v. klacht of per post via:
Zorg van de Zaak
T.a.v. Directie
Postbus 30518
3503 AH Utrecht

Vermeld op de envelop en brief s.v.p. duidelijk ‘KLACHT’

De directeur laat zich bij de afhandeling van de klacht adviseren door de coördinator kwaliteit en volgt verder de eerder vermelde procedure.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.